बाढीको जोखिममा दोभान बजार

बाढीको जोखिममा दोभान बजार

काठमाडौं एक्सप्रेस

hf]lvddf bf]efg ahf/ tfKn]h’ª, # c;f/M uP/flt d}jfvf]nfdf cfPsf] af9Ln] s6fg u/]kl5 hf]lvddf /x]sf] tfKn]h’ªsf] bf]efg ahf/ . tl:a/M;Gtf]if k’s{‘6L÷/f;;

२०८० असार २ गते मैवाखोलामा आएको बाढीले कटान गरेपछि जोखिममा रहेको ताप्लेजुङको दोभान बजार । तस्बिरः सन्तोष पुर्कुटी

Logo