योग दिवसमा योगाभ्यास

योग दिवसमा योगाभ्यास

काठमाडौं एक्सप्रेस

of]u lbj;df of]ufEof; sf7df8f}F, ^ c;f/ M tf/s]Zj/ gu/kflnsf–( l:yt dgd}h’df gjf}F cGt/f{li6«o of]u lbj;sf] cj;/df o’jf g]kfn ;ldltn] cfof]hgf u/]sf] of]u dxf]T;jdf of]uf ub}{ ljBfyL{, lzIfs Pjd gful/s . tl:a/ M xl//fd e]6’jfn÷ /f;;

तारकेश्वर नगरपालिका–९ स्थित मनमैजुमा नवौँ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा युवा नेपाल समितिले आयोजना गरेको योग महोत्सवमा योगा गर्दै विद्यार्थी, शिक्षक एवम् नागरिक । तस्बिर : हरिराम भेटुवाल

Logo