नाराधारी सत्तापक्ष !

नाराधारी सत्तापक्ष !

काठमाडौं एक्सप्रेस

sf7df8f}+, @^ ;fpgM k|ltlglw;ef a}7s k|ltlglw;effsf] z’qmaf/sf] a}7sdf k|d’v k|ltkIfL bnn] ;+;b a}7sdf gf/fafhL u/]kl5 ;QfkIfsf ;f+;bx¿ klg cfcfˆgf 7fpFdf pleP/ af]Ng’ kfpg’kg]{ dfu /fVb} . tl:a/ M /Tg >]i7÷/f;;

प्रतिनिधिसभााको शुक्रबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद बैठकमा नाराबाजी गरेपछि सत्तापक्षका सांसदहरू पनि आआफ्ना ठाउँमा उभिएर बोल्नु पाउनुपर्ने माग राख्दै । तस्बिर : रत्न श्रेष्ठ/रासस

Logo