जय हो

जय हो

काठमाडौं एक्सप्रेस

cleg]qL s]sL / cleg]tf ;nf]g k|fy{gf ub}{ sf7df8f}F, @* ;fpg M g]kfnL rnlrq …ho xf]Ú sf] Ps b[Zodf k|fy{gf ub}{} cleg]qL s]sL clwsf/L / cleg]tf ;nf]g a:g]t . tl:a/ M e]if/fh sfsL{÷/f;;

नेपाली चलचित्र ‘जय हो’ को एक दृश्यको छायाङ्कनमा प्रार्थना गर्दै अभिनेत्री केकी अधिकारी र अभिनेता सलोन बस्नेत । तस्बिर : भेषराज कार्की/रासस

Logo