बादलको घुम्टोबाट बाहिर निस्कँदै गरेको चन्द्रमा

बादलको घुम्टोबाट बाहिर निस्कँदै गरेको चन्द्रमा

काठमाडौं एक्सप्रेस

afbnsf] 3’D6f]af6 aflx/ lg:sFb} u/]sf] rGb|df s~rgk’/, !# c;f/ M afbnsf] 3’D6f]af6 aflx/ lg:sb} u/]sf] rGb|df . kfgL kg'{cl3 z’SnfkmfF6f gu/kflnsf–@ /fgLk’/df uP/flt rGb|dfsf] s}b ul/Psf]] xf] . t:jL/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?÷/f;;

बादलको घुम्टोबाट बाहिर निस्कदै गरेको चन्द्रमा । पानी पर्नुअघि शुक्लाफाँटा नगरपालिका–२ रानीपुरमा गएराति चन्द्रमाको कैद गरिएको हो । तस्बिर : राजेन्द्रप्रसाद पनेरु/रासस

Logo